MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht inspraakorgaan. Bij ons op school telt de MR 16 leden: de helft personeel en de andere helft ouders en leerlingen. De schoolleiding legt haar voorstellen voor aan de MR voor advies of instemming. De MR toetst die voorstellen. Daarnaast kan de MR zelf, en ongevraagd, advies geven. Zo draagt de MR bij aan het beleid van de school. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden besproken, zoals financiën, schoolorganisatie en onderwijskundige zaken.

De bevoegdheden van de MR staan beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het MR-reglement is op deze wet gebaseerd. Specifieke personeelszaken worden alleen door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) besproken. Ook CAO-zaken komen hier aan bod. Specifieke ouder-/leerlingzaken worden besproken in de O/LMR.

Mocht u vragen en/of opmerkingen aan of voor de MR hebben, dan kunt u de leden persoonlijk benaderen of een mail sturen naar het MR-mailadres: mr@voboscholen.nl .

De MR voor het schooljaar 2017-2018 bestaat uit de volgende personen:

Namens de leerlingen:

Mejuffrouw Julia van Egmond Heerbeeck College
Jongeheer Tobias Schmeink Heerbeeck College
Vacature Kempenhorst College
Vacature Kempenhorst College

Namens de ouders:

Mevrouw T. van den Abbeele-van Dijk Kempenhorst College
De heer H. Arts Kempenhorst College
Mevrouw A. Janssen Heerbeeck College
De heer P. Mulder Heerbeeck College

Namens de medewerkers:

De heer drs. T. Hermans Heerbeeck College
De heer W. Jaspers Kempenhorst College
De heer H.Köhler Heerbeeck College
Mevrouw I. van der Looij Heerbeeck College
De heer R. Sanders Heerbeeck College
De heer M. van der Staak Kempenhorst College
De heer S. Vos Kempenhorst College
De heer D. Walthaus Heerbeeck College