Brainport

brainport1

Brainport school

 

Brainport school
Het Heerbeeck College mag zich sinds 2014 een ‘Brainportschool‘ noemen. Een Brainportschool is een school die in het curriculum gericht en structureel werkt aan de ontwikkeling van 21st century skills en de verbinding met de omgeving. Een Brainportschool werkt intensief samen met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende en ondernemende houding aan te leren. Dit wordt gedaan door middel van inhoudelijke projecten met een levensechte context. Voor bedrijven en instellingen moet er ook een aantoonbare duurzame meerwaarde worden gedefinieerd.


Contextrijk onderwijs op verschillende vlakken
Het Heerbeeck College wil zin geven aan leren. Als voor leerlingen duidelijk is waarom te verwerven kennis en vaardigheden belangrijk zijn, dan vergroot dit de motivatie om te leren. We geven betekenis aan leren door contextrijk onderwijs te bieden, waarin leren in en buiten de school zoveel mogelijk met elkaar wordt verbonden en samenhang tussen vakken wordt bevorderd. Contextrijk onderwijs wordt ook toegepast in de bèta- en design-vakken en door het ontwikkelen van een internationale, ondernemingsgerichte mindset.

We richten ons daarbij onder meer op de volgende activiteiten: HTO, Science, Techna, Product ontwerpen, HIC en deelname Bèta Challenge.


Heerbeeckweken
In de Heerbeeckweken gaan de leerlingen met allerlei thema’s aan de slag die hen helpen de vaardigheden, onderzoeken, ontwerpen, samenwerken en presenteren te versterken.
In deze weken zijn de leerlingen vaak buiten de school en komen veel mensen uit bedrijven de scholen in om de leerlingen te inspireren en uit te dagen. Op deze manier zien de leerlingen direct wat er met de kennis die ze op school opdoen gebeurt in de instellingen en bedrijven.

HTO

 

Het Heerbeeck Transfer Office (HTO)
Het HTO zorgt voor samenwerking tussen het Heerbeeck College, bedrijven en instellingen. Het HTO is er voor alle sectoren: industrie, zakelijke dienstverlening, zorg, onderwijs, overheid en welzijn. Meer informatie over het HTO vindt u hier.

Science

 

Science
Het vak Science wordt gegeven in de onderbouw van het Heerbeeck International College. Science heeft een vakoverstijgend karakter tussen de bètavakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde en het praktische vak sciencetechniek. Er komen technologische thema’s aan bod, waarbij de leerlingen alle facetten van dit thema onderzoeken en uiteindelijk ook, via (digitale) tekeningen, zelf een product bouwen.
Techna

 

Techna
De vakken techniek en natuurkunde zijn geïntegreerd in het vak Techna. De lesstof zal worden aangeboden in thema’s. In deze opzet krijgen leerlingen kennis van de aangeboden concepten en ontwikkelen vaardigheden om op een systematische en inventieve manier, technologische problemen aan te pakken en natuurwetenschappelijke vragen te onderzoeken.
Art & Design

 

Art & Design
Het Heerbeeck College heeft van het ministerie van OC&W een licentie ontvangen om het vak ‘Art & Design‘ (product ontwerpen) als schoolexamenvak in de bovenbouw aan te bieden. In samenwerking met het HTO worden opdrachten van bedrijven binnengehaald, waarmee de leerlingen in het creatieve en ondernemende proces aan de slag kunnen. In de onderbouw wordt in samenwerking met de TU/Eindhoven en de Design Academie ook een curriculum Design gedraaid. Design is een belangrijke poot van de regionale economie en heeft daarom als vak een voorname plaats in het curriculum gekregen. Design is een complete cirkel: van idee naar ontwerp naar uitvoering naar marketing. Design doet een beroep op creativiteit, innovatief vermogen en entrepreneuriale spirit, waardoor leerlingen deze competenties verder ontwikkelen.
HIC

 

Heerbeeck International College
Het Heerbeeck International College integreert in het curriculum de pijlers Science, Design, internationale competenties, ondernemerschap en versterkt talenonderwijs. Alle onderdelen worden door middel van contextrijk leren met elkaar verbonden. Het is een onderwijsvorm waarin de leerlingen, zowel binnen als buiten het curriculum, in sterke mate het internationale ervaren. De onderdelen Bèta, Design, Internationalisering en Ondernemerschap komen in alle facetten van het onderwijs terug. Met deze vier pijlers worden de leerlingen voorbereid op een internationale, technische, ondernemingsgerichte wereld, waarin zij een plaats zullen moeten vinden.
Bèta Challenge


Bèta Challenge
Het bèta Challenge Programma heeft tot doel om mavoleerlingen beter voor te bereiden op de toekomst in de Brainportregio. Dit kan door ze meer kennis en inzicht te geven van de beroepenwereld en door in het onderwijs beter aan te sluiten op diverse technologische getinte vervolgopleidingen in het mbo. We bieden een lesprogramma dat:
* onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding brengt;
* leerlingen laat werken aan praktijkgerichte bedrijfsopdrachten;
* zorgt dat bedrijfsbezoeken en gesprekken met beroepsbeoefenaren aan bod komen;
* vaardigheden van leerlingen vergroot;
* algemene beroepscompetenties vergroot;
* doorloopt in het mbo.