Aanmelding & toelating

Aanmelding

 

Aanmelding

De data en tijdstippen van de aanmeldingen van het schooljaar 2020/2021 vindt u hier.

Vanaf 2015 is het advies van de basisschool bepalend voor de plaatsing. Het Heerbeeck College zal daarom ook de adviezen van de basisscholen zo veel mogelijk volgen. Nadat de leerling is toegelaten, worden de ouders of verzorgers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld op een regionaal afgesproken datum.

U kunt uw kind hier inschrijven voor schooljaar 2020-2021. Let op! Na het invullen van het inschrijfformulier komt u samen met uw kind naar onze school om de aanmelding definitief te maken.

 

Vroegaanmelding

Vroegaanmelding

Voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte is er een afwijkend tijdpad opgesteld door het Regionaal Samenwerkingsverband. Vanaf 1 oktober tot eind januari vinden er oriënterende gesprekken plaats. De leerkrachten van groep 8 benaderen de ouders en geven aan ons de namen door. Vervolgens plannen wij, in overleg met de basisschool, een dag(deel) waarop de gesprekken plaatsvinden. De gesprekken vinden plaats op de school van uw kind in aanwezigheid van u, de groepsleerkracht en een afgevaardigde van de toelatingscommissie van het Heerbeeck College. Eventueel kan een IB’er (Interne begeleider) of AB’er (Ambulante begeleider) aansluiten. Tijdens dat gesprek wordt gekeken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en wat de (begeleidings)mogelijkheden op het Heerbeeck College zijn. Ook is het mogelijk rechtstreeks een afspraak te maken met het Heerbeeck College voor een oriënterend gesprek. Wij raden u dan wel aan om vooraf met de groepsleerkracht te overleggen. In beide gevallen is er geen sprake van een aanmeldingsgesprek. De aanmelding vindt plaats in de aanmeldingsweek ‘Vroegaanmeldingen’. Elke aanmelding wordt in de toelatingscommissie besproken. Op een regionaal afgesproken datum worden ouders schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing van de toelatingscommissie. Een eventuele afwijzing zal schriftelijk beargumenteerd worden.

Data vroegaanmelding:
dinsdag 4 februari 2020 18.30 – 20.30 uur
woensdag 5 februari 2020 15.00 – 17.00 uur
De plaatsingsbrief wordt 18 maart 2020 verstuurd.
Herziene adviezen

Herziene adviezen

Mocht de uitslag van de eindtoets (cito of een andere toegestane eindtoets) aanleiding geven tot een heroverweging van het advies, dan kunt u als ouder dat bespreken met de leerkracht groep 8. Alleen als het advies door de basisschool inderdaad is herzien, kunt u als ouder op 28 of 29 mei 2020 contact opnemen met een van de coördinatoren aanmelding en toelating van Heerbeeck College. Via een e-mail kunt u een verzoek doen tot plaatsing van uw zoon/dochter op een ander (hoger) niveau. Let op: Er moet dan eerst contact geweest zijn tussen de basisschool en onze school. Uw verzoek wordt besproken binnen de toelatingscommissie. Ze geeft uiterlijk 5 juni uitsluitsel aan ouders of de leerling wordt geplaatst op basis van het herziene advies. Dit is (mede) afhankelijk van het feit of er plaats is binnen de reeds samengestelde klassen.
Niveaus

Niveaus

U meldt uw kind aan voor het niveau dat gelijk is aan het advies van de basisschool. Mocht uw kind een dubbel advies hebben gekregen (bijvoorbeeld mavo/havo of havo/vwo) dan streven wij ernaar uw kind te plaatsen in de afdeling van het hoogste niveau (afhankelijk of er plaats is). Leerlingen met een mavo/havo- en leerlingen met een havoadvies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de havo-afdeling. Leerlingen met een havo/vwo- en met een vwo-advies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de vwo-afdeling. Leerlingen met een gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de vwo-afdeling.

Op de HIC-afdeling zijn havo- en vwo-klassen. Voor de HIC-afdeling geldt dat leerlingen met een havoadvies geplaatst worden in de HIC-havo-klas. Leerlingen met een havo/vwo- of vwo-advies komen bij elkaar in een klas van de HIC-vwo-klas. Leerlingen met gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de HIC-vwo-afdeling.

Bij elke afgenomen toets wordt in de havo- en (hic)-vwo-klassen op twee niveaus een cijfer gegeven. Bij de overgang geldt in eerste instantie de overgangsnormering van het hoogste niveau. Als een leerling daaraan niet voldoet dan wordt gekeken naar de overgangsnormering van het laagste niveau. Als een leerling ook aan die overgangsnormering niet voldoet, wordt besproken wat de beste plek is. Overigens is dat altijd het uitgangspunt: de leerling moet uitkomen op wat voor hem of haar de beste plek is!

De volledige overgangsnormeringen vindt u op deze pagina.