Aanmelding & toelating

Aanmelding

Aanmelding

De data en tijdstippen van de aanmeldingen van het schooljaar 2021/2022 vindt u hier.
Er komt een digitale inschrijflink op de website. Via die link schrijft u uw kind in. Vervolgens komt u met u kind op een van de aanmelddagen naar onze school.
Vanaf 2015 is het advies van de basisschool bepalend voor de plaatsing. Het Heerbeeck College zal daarom ook de adviezen van de basisscholen zo veel mogelijk volgen. Nadat de leerling is toegelaten, worden de ouders of verzorgers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld op een regionaal afgesproken datum. Aanmeldingsformulieren zijn t.z.t. vinden via de website.

Herziene adviezen
Herziene adviezen

Mocht de uitslag van de eindtoets (cito of een andere toegestane eindtoets) aanleiding geven tot een heroverweging van het advies, dan kunt u als ouder dat bespreken met de leerkracht groep 8. Alleen als het advies door de basisschool inderdaad is herzien, kunt u als ouder op 25 of 26 mei 2021 contact opnemen met een van de coördinatoren aanmelding en toelating van Heerbeeck College. Via een e-mail kunt u een verzoek doen tot plaatsing van uw zoon/dochter op een ander (hoger) niveau. Let op: Er moet dan eerst contact geweest zijn tussen de basisschool en onze school. Uw verzoek wordt besproken binnen de toelatingscommissie. Ze geeft uitsluitsel aan ouders of de leerling wordt geplaatst op basis van het herziene advies. Dit is (mede) afhankelijk van het feit of er plaats is binnen de reeds samengestelde klassen.

Niveaus
Niveaus

U meldt uw kind aan voor het niveau dat gelijk is aan het advies van de basisschool. Mocht uw kind een dubbel advies hebben gekregen (bijvoorbeeld mavo/havo of havo/vwo) dan streven wij ernaar uw kind te plaatsen in de afdeling van het hoogste niveau (afhankelijk of er plaats is). Leerlingen met een mavo/havo- en leerlingen met een havoadvies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de havo-afdeling. Leerlingen met een havo/vwo- en met een vwo-advies worden in principe door elkaar geplaatst in een klas in de vwo-afdeling. Leerlingen met een gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de vwo-afdeling.

Op de HIC-afdeling zijn havo- en vwo-klassen. Voor de HIC-afdeling geldt dat leerlingen met een havoadvies geplaatst worden in de HIC-havo-klas. Leerlingen met een havo/vwo- of vwo-advies komen bij elkaar in een klas van de HIC-vwo-klas. Leerlingen met gymnasiumadvies komen allemaal bij elkaar in een brugklas in de HIC-vwo-afdeling.

Bij elke afgenomen toets wordt in de havo- en (hic)-vwo-klassen op twee niveaus een cijfer gegeven. Bij de overgang geldt in eerste instantie de overgangsnormering van het hoogste niveau. Als een leerling daaraan niet voldoet dan wordt gekeken naar de overgangsnormering van het laagste niveau. Als een leerling ook aan die overgangsnormering niet voldoet, wordt besproken wat de beste plek is. Overigens is dat altijd het uitgangspunt: de leerling moet uitkomen op wat voor hem of haar de beste plek is!
De volledige overgangsnormeringen vindt u hier.