Procedure herzien schooladvies

22 mei 2018
22 mei 2018,
 Off

Uw kind heeft vóór 1 maart een schooladvies gekregen. Op basis van dit advies is uw kind bij ons aangemeld. In april is de verplichte eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.

Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen. De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen, maar ze moet daar wel over nadenken. Indien het advies wordt herzien, dan zal de basisschool contact opnemen met het Heerbeeck en toelichten waarom het advies is herzien.

U neemt als ouder op 22 of 23 mei contact op met ons als u de aanmelding wilt wijzigen voor een ander onderwijsniveau. Dit betekent echter niet altijd dat wij de leerling dan ook op een ander niveau moeten plaatsen. Er kunnen dan verschillende situaties ontstaan:

– In het herziene advies zit ook nog het oorspronkelijke advies (bijvoorbeeld mavo/havo wordt havo). In dat geval blijft uw kind in de afdeling van het hoogste niveau.

– Het herziene advies is hoger dan het oorspronkelijke advies (bijvoorbeeld vmbo/t wordt havo). In dat geval dient de leerling geplaatst te worden op een hoger niveau, indien ouders dat wensen. Als er echter geen plaats meer is in de klas op het hogere niveau, dan kunt u er als ouder voor kiezen om uw kind aan te melden op een andere school waar nog wel plaats is.. Informatie over plaatsruimte staat op de websites van de scholen. Ook deze aanmelding dient op 22 of 23 mei plaats te vinden. U haalt in dat geval het dossier bij ons op en levert dat aan bij de nieuwe school.

In alle gevallen wordt de aanmelding met u besproken. Overigens kan het zijn dat bepaalde klassen nu vol zitten, maar dat er door verschuivingen naar boven toch nog ruimte ontstaat. U hoort zo spoedig mogelijk onze beslissing.

U kunt op 22 of 23 mei contact opnemen via de mail met mw. Maaike Hanssen (coördinator aanmelding en plaatsing; m.hanssen@heerbeeck.nl) met het verzoek uw kind op een hoger niveau te plaatsen. Zij zal vervolgens nakijken of de basisschool advies in het onderwijskundig rapport heeft aangepast en neemt daarna eventueel contact met u op.

Deze informatie kunt u ook vinden op de website van het Regionaal Samenwerkingsverband Eindhoven .