havo

Algemeen
Algemeen

Met inbegrip van leerjaar 1 telt de havo-afdeling vijf leerjaren. Het eerste leerjaar wordt doorgebracht in het brugklasgebouw en nadere informatie hierover vindt u bij de afdeling brugklas. In het laatste deel van het brugjaar laten we de leerlingen al mondjesmaat wennen aan lessen in het hoofdgebouw. In leerjaar 2 volgen de leerlingen alle lessen in het hoofdgebouw. De leerlingen zijn dan al aan onze school gewend omdat een klein aantal lessen in de eerste klas (zoals techniek en lichamelijke opvoeding) ook al in de vaklokalen van het hoofdgebouw plaatsvonden. Al meteen vanaf leerjaar een wordt het onderwijs zo goed mogelijk op de havoleerling afgestemd. Om dit te kunnen doen heeft het havo, dat bestaat uit twee teams van ongeveer twintig docenten die de meeste lessen binnen deze afdeling geven, een leerlingprofiel samengesteld.

– Onze havo-leerlingen zijn spontane leerlingen die direct kunnen laten merken dat iets ze wel of niet bevalt. Leren doen ze het best en liefst aan de hand van concrete en gerichte opdrachten. Dan komt hun potentie het best tot recht;
– Ze kunnen en moeten zelfverantwoordelijk en zelfstandig leren werken maar ze moeten daarbij niet worden overvraagd;
– De havo-leerling heeft duidelijke sturing, controle en structuur nodig. Ook is het regelmatig geven van feedback heel belangrijk voor hun leerproces;
– Ze zijn gebaat bij gevarieerde werkvormen die tijdig afgewisseld moeten worden.

Van groot belang voor deze leerlingen is het hebben van een concreet perspectief. Een leerling die weet wat hij/zij in de toekomst wil, is een gemotiveerde leerling met een redelijk grote kans van slagen. Vandaar dat hier in ruime mate aandacht aan wordt besteed. Aan het einde van leerjaar twee houden de leerlingen zich al bezig met een stuk studie- en beroepenoriëntatie.

In leerjaar 3 gaan de leerlingen hiermee verder en kiezen de leerlingen hun profiel voor de bovenbouw. Uiteraard worden ouders bij deze keuze betrokken, via informatieavonden, oudergesprekken met mentoren en decanen en voorlichtingsbijeenkomsten voor de leerlingen. De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij, en Cultuur en Maatschappij. Bij ieder profiel hoort een verplicht deel, een profieldeel en een vrij te kiezen deel. Alle vakken tellen mee voor de uitslag van het examen. Ook krijgen de leerlingen dan een loopbaanoriëntatie programma. Tijdens deze uren wordt aandacht besteed aan het aanleren en verbeteren van kennis en competenties die nodig zijn om een goede kans te maken op het hbo. Via zogenaamde webquests worden leerlingen voorbereid op een voortzetting van hun schoolloopbaan na het Heerbeeck College. Daarbij wordt ook veel tijd besteed aan zelfkennis en aan het systematisch leren samenwerken en het nadenken over de eigen sterke punten en ontwikkelpunten. De mentoren spelen hierbij een belangrijke rol.

In het vierde leerjaar begint de bovenbouw. Er wordt dan een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de leerling. De toetsen worden in toetsweken georganiseerd, zodat deze situatie al enigszins lijkt op de situatie tijdens de examens. Ook maakt de leerling in leerjaar 4 kenis met het profielwerkstuk. Dit is een soort meesterproef waarin de leerling laat zien vooral de procesmatige kant van een grotere opdracht te beheersen. Deze meesterproef houdt in dat onze havoleerlingen in groepen samen met een bedrijf een probleem op gaan lossen. Dit probleem wordt door het bedrijf aangeleverd en is een realistisch probleem op havoniveau waarvoor het bedrijf graag een oplossing wil. Zowel vanuit school als vanuit het bedrijf wordt dit proces begeleid.

Leerjaar 5 is het echte examenjaar. Onderdelen van het examen worden al in het begin van leerjaar 5 getoetst. De organisatie van de toetsen lijkt zoveel mogelijk op die van het Centraal Schriftelijk Examen en de leerlingen besteden ruim de tijd aan examenvoorbereiding. De resultaten van de schoolexamens worden verzameld in het examendossier. Het PTA-overzicht vindt u hier. Aan het einde van het vijfde leerjaar volgt het landelijke Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). Havo-leerlingen die hun examen hebben gehaald kunnen doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (hbo). Doorstromen naar klas vijf van het vwo vraagt extra inspanning omdat havo-leerlingen een vak minder hebben dan vwo-leerlingen.

Afdelingsleiding


Afdelingsleiding

De afdeling havo wordt geleid door teamleider dhr. Koos Boer. Hij wordt daarbij terzijde gestaan door een leerlingcoördinator. Dat is mevrouw Maaike Hanssen en zij is belast met de dagelijkse gang van leerling zaken, zoals controle van en wensen m.b.t. lesroosters, cijfergeving en rapportage, aan- en afwezigheid, verlofaanvragen, leerlingengedrag. Daarnaast is zij belast met de algemene leerlingenbegeleiding.

Voor specifieke leerlingenproblematiek wordt de leerlingenbegeleider havo/vwo, dhr. Pascal. Muller, ingeschakeld. Tot de specifieke leerlingenproblematiek worden zowel problemen op sociaal-emotioneel gebied als leerproblemen gerekend.

De decaan, mevrouw Laurie Rademaker, is de eerst verantwoordelijke voor het keuzeproces van de leerlingen. In nauwe samenwerking met de mentoren en vakdocenten begeleidt zij de leerlingen bij de keuze van het juiste profiel. In de eindexamenjaren verzorgt zij de loopbaanoriëntatie, die moet leiden tot de juiste vervolgstudie op het hbo. Meer informatie over het decanaat vindt u hier.

De mentor van de afzonderlijke klassen fungeert als spil. Bij hem/haar komt alle informatie bijeen die van belang is voor een adequate begeleiding van de afzonderlijke leerling. Via hem/haar kunnen zaken terecht komen bij de afdelingsleiding, de leerlingbegeleider, de decaan en de vakdocenten.

Toelating

Toelating

Leerlingen die in het bezit zijn van een diploma mavo (vmbo-t) kunnen zich in principe aanmelden (wat niet hetzelfde is als daadwerkelijk worden toegelaten) voor de vierde klas van de havo. Verplicht is wiskunde in het vakkenpakket van de mavo, tenzij een leerling instroomt in het profiel C&M, dan vervalt de verplichting om wiskunde in het pakket te hebben. In het profiel C&M is een tweede moderne vreemde taal verplicht. Voor enkele profielen gelden nog aanvullende eisen, meer informatie vindt u in het keuzeformulier. Elk verzoek tot toelating wordt door een toelatingsadviescommissie beoordeeld. In haar besluit weegt het advies van de afleverende school of afdeling, ook wat betreft motivatie en attitude, erg zwaar.