HIC

 

Schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met het Heerbeeck International College (HIC). HIC is dé opleiding voor leerlingen die later willen functioneren in een internationale, flexibele omgeving.  Op het HIC volg je de meeste vakken in het Engels en kun je kiezen voor havo of vwo (inclusief gymnasium). Voor het lezen van de onderstaande informatie in het Engels klikt u hier.

De opleiding is gebaseerd op vier pijlers:

1) International awareness
2) Science & sustainability
3) Design
4) Entrepreneurship

Met deze vier pijlers kunnen leerlingen straks zowel in de directe Brainportomgeving als internationaal prima functioneren in studies en banen.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn we lid geworden van het TTO-netwerk en bieden we onze leerlingen het TTO-curriculum aan. Het aantal vakken dat wij in het Engels aanbieden is dit schooljaar dan ook uitgebreid.

HIC voldoet aan alle voorwaarden die in de Brainportregio van belang zijn en richt zich op de ontwikkeling van de ’21st Century Skills’ zoals probleemoplossend kunnen denken en werken, creatief denkvermogen en samenwerkingsvaardigheden. In de vakoverstijgende projectweken (4 in de onderbouw, 3 in de bovenbouw) worden leerlingen ondergedompeld in de wereld van science, design en ondernemerschap. Elk project heeft een thema dat gerelateerd is aan één van de 17 VN sustainable development goals.

Voordelen van het HIC


Voordelen van het HIC
Het HIC heeft veel voordelen voor leerlingen. Zo vormen Cambridge-vakken als English, Global Issues en Global Perspectives in de bovenbouw een onderdeel van het lesprogramma. Ook krijgen  leerlingen vaardigheden mee als het schrijven van essays, het houden van Ted Talks en het schrijven van lab reports. Het omgaan met de Engelse curricula op hogescholen en universiteiten zal vergemakkelijkt worden en leerlingen krijgen de mogelijkheid extra diploma’s te behalen (Cambridge, Delf, Goethe, DELE) die studeren en werken in het buitenland mogelijk en makkelijker maken. Door de aansluiting bij het TTO-netwerk leiden we leerlingen die met ingang van schooljaar 2020-2021 met onze opleiding starten, bovendien op tot het TTO Junior en Senior Certificate.

 

Well prepared for the future
HIC is niet moeilijker dan een reguliere havo/vwo-opleiding. In het begin zal een grotere inspanning gevraagd worden omdat de leerlingen bij zes vakken (TTO: aanvulling tot ong. 50% van de vakken) een Engelstalig programma volgen.

Daarnaast is het curriculum gericht op leerlingen die graag onderzoekend bezig zijn en van projectmatig werken houden . HIC is een opleiding voor de leerling die iets  meer uit zijn of haar middelbare schooltijd wil halen, een geweldige tijd wil hebben met superervaringen en goed voorbereid wil zijn op de studies en banen van de toekomst. We werken specifiek aan het ontwikkelen van een open en global mindset en een ondernemende houding.

Kort samengevat: “Well prepared for the future and a great time”.

 

Opbouw van het onderwijs

Opbouw van het onderwijs
We geven 8 vakken in het Engels: Biology, Geography, Global Issues, English, Science, Physical Education History, en Drama. Vanaf leerjaar 2 wordt ook Physics in het Engels gegeven. Daarnaast worden leerlingen ondergedompeld in een groot aantal activiteiten waardoor de wereld van Bèta, Design en Ondernemerschap in een realistische context wordt geplaatst.

Tijdens de vier HIC-weken, die jaarlijks onderdeel uitmaken van het programma, gaan de leerlingen aan de slag met betekenisvolle (internationale) vraagstukken of uitdagende projecten, vaak in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze projecten kunnen per jaar verschillen. We werken onder andere samen met architecten in onze omgeving en met bedrijven als Philips, ASML en Eindhoven Airport. Ook bezoeken leerlingen op reis musea zoals het Design Museum in Londen en het National Museum of Scotland in Edinburgh.

Eén van de HIC-weken is ingericht als buitenlandse reis, waarbij de leerlingen in de onderbouw steeds in een Engelstalig land verblijven om de taal te spreken en zich te verdiepen in de cultuur. In havo 4 besteden we tijdens de Ardennenreis aandacht aan teambuilding en doorzettingsvermogen en vwo 4 kiest uit een wisselend aanbod van reizen. In leerjaar 5 gaan we met zowel havo als vwo naar New York of een andere wereldbestemming (beperkte keuze). Alle buitenlandse reizen zijn studiereizen. Leerlingen werken aan opdrachten die aansluiten bij de internationale competenties van PISA. Naast de reizen staat in de bovenbouw ook een internationaal georiënteerde stage op het programma.

Elke leerling bouwt tijdens de HIC-opleiding een eigen digitaal portfolio op dat een beeld geeft van de vaardigheden en kwaliteiten die de leerling heeft ontwikkeld en waarin de leerling eigen werk, prestaties en activiteiten presenteert. Leerlingen kunnen dit portfolio gebruiken voor aanmelding bij vervolgopleidingen of sollicitatie bij toekomstige werkgevers.

 

Programma van Toetsing en Afsluiting
De leerlingen ontvangen voor 1 oktober van het nieuwe schooljaar het examenreglement en het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Er zijn vier profielen in de bovenbouw: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Elk profiel kent een verplicht gemeenschappelijk deel, een gekozen profieldeel met verplichte vakken, een keuzeprofielvak en een vrij deel. Deze informatie is terug te vinden op de keuzeformulieren voor HIC havo en HIC vwo.

Kosten HIC

 

Kosten Heerbeeck International College
De HIC-opleiding wordt deels bekostigd door een verplichte ouderbijdrage van € 545,= per jaar. Binnen deze bijdrage valt een vast pakket aan excursies, gastlessen en reizen. Ook de toetsen en examens die behoren tot het TTO/Cambridge Programma zijn hierbij inbegrepen. Het bedrag kan de komende jaren enigszins wijzigen door koerswisselingen of veranderingen in het prijsniveau van activiteiten. De HIC-ouderbijdrage komt bovenop de vrijwillige ouderbijdrage waarin men onder andere kan kiezen voor het huren van een leerlingenkluisje of andere faciliteiten binnen de school en bijvoorbeeld vakexcursies in de bovenbouw.

 

Afdelingsleiding
De afdeling HIC wordt geleid door Rianne Garretsen en Nancy Plasmans. De belangrijkste rol van de teamleiders is het onderwijskundig leiderschap. Zij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de HIC-teams en het onderwijskundig proces. De leerlingcoördinatoren Josien Laven en Michel van den Einden houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken die te maken heeft met lesroosters, cijfergeving en cijferrapportage, aan- en afwezigheid en verlofaanvragen. Daarnaast dragen zij zorg voor de algemene leerlingenbegeleiding. In geval van specifieke leerlingenproblematiek, zoals problemen op sociaal-emotioneel gebied of leerproblemen, verwijzen zij leerlingen door naar externe specialisten.

Het proces van loopbaanoriëntatie (en daarmee voorbereiding op de profiel- en studiekeuze) van de leerlingen binnen het HIC wordt in eerste instantie begeleid door de mentor. De mentor kan de leerling eventueel doorverwijzen naar de decaan Laurie Rademakers. Zij is het eerstvolgende aanspreekpunt voor alle begeleidingsvragen omtrent het keuzeproces van de leerling. Zij geeft in nauwe samenwerking met de mentoren het programma voor loopbaanoriëntatie vorm, dat samen met goede begeleiding door de mentor en het onderwijsprogramma binnen het HIC moet leiden tot het ontwikkelen van een goed zelfbeeld en toekomstbeeld van de leerling. Dit moet uiteindelijk leiden tot een goede keuze voor een vervolgstudie. Meer informatie over het decanaat vindt u op de pagina’s decanaat HIC havo en decanaat HIC vwo.

Tenslotte fungeert de mentor van de afzonderlijke klassen als spil. Bij hem/haar komt alle informatie bijeen die van belang is voor een goede begeleiding van de afzonderlijke leerling. Via hem/haar kunnen zaken terecht komen bij de afdelingsleiding, de decaan en de vakdocenten.


HIC nieuwsbrieven
We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van zaken die spelen en activiteiten die plaatsvinden. Deze informatie vindt u in de HIC-nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden per mail aan de ouders verstuurd.