HIC

Algemeen

Algemeen: Heerbeeck International College

Het Heerbeeck College in Best is in het schooljaar 2014-2015 begonnen met een nieuwe opleiding: het International College. De opleiding richt zich op behoeftes van de moderne leerling die straks moet kunnen functioneren in een internationale, flexibele omgeving en kan worden gevolgd op havo- en vwo-niveau (inclusief gymnasium). Voor het lezen van de onderstaande informatie in het Engels klikt u hier.

De opleiding is gebaseerd op vier pijlers:

1) Internationale competenties
2) De wereld van bèta en techniek
3) Design
4) Ondernemerschap

Met deze vier pijlers kunnen leerlingen straks zowel in de directe Brainportomgeving als internationaal prima functioneren in studies en banen. Deze nieuwe vorm van onderwijs combineert de waardevolle zaken van bestaande opleidingen zoals een technasium, tweetalig onderwijs en entreprenasium.

Het International College voldoet aan alle voorwaarden die in de Brainport Regio van belang zijn en richt zich op de ontwikkeling van de ’21st Century Skills’ zoals probleemoplossend kunnen denken en werken, creatief denkvermogen en samenwerkingsvaardigheden.

Het volgen van het International College heeft veel voordelen voor leerlingen en ouders. Het Cambridge Programma vormt een onderdeel van het lesprogramma. Bovendien zullen leerlingen vaardigheden meekrijgen als het schrijven van essays, het houden van Ted Talks en het schrijven van lab reports. Het omgaan met de Engelse curricula op hogescholen en universiteiten zal vergemakkelijkt worden en leerlingen krijgen de mogelijkheid extra diploma’s te behalen (Cambridge, Delf, Goethe, DELE) die in de toekomst studeren en werken in het buitenland mogelijk en makkelijker maken.

Het International College is niet moeilijker dan een reguliere havo/vwo-opleiding. In het begin zal een grotere inspanning gevraagd worden, omdat de leerlingen bij zes vakken een Engelstalig programma volgen. Daarnaast is het curriculum gericht op leerlingen die graag onderzoekend bezig zijn.

Het International College is een opleiding voor de leerling die iets meer uit zijn of haar middelbare schooltijd wil halen, een geweldige tijd wil hebben met superervaringen en goed voorbereid wil zijn op de studies en banen van de toekomst. We werken specifiek aan het ontwikkelen van een open en global mindset en een ondernemende houding.

Kort samengevat: “Well prepared for the future and a great time”.
Opbouw van het onderwijs

HIC opbouw van het onderwijs

Op het Heerbeeck International College worden zes vakken in het Engels gegeven: Biology, Geography, Global Issues, English, Science en Physical Education. Daarnaast worden leerlingen ondergedompeld in een groot aantal activiteiten waardoor de wereld van Bèta, Design en Ondernemerschap in een realistische context wordt geplaatst.

Tijdens de vier HIC-weken, die jaarlijks onderdeel uitmaken van het programma, gaan de leerlingen aan de slag met betekenisvolle (internationale) vraagstukken of uitdagende projecten, vaak in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo zullen de leerlingen onder andere naar Philips en ASML gaan en het Design Museum in Londen bezoeken.

Eén van de HIC-weken is steeds ingericht als buitenlandse reis, waarbij de leerlingen in de onderbouw steeds in een Engelstalig land verblijven om de taal te spreken en zich te verdiepen in de cultuur. In havo-4 besteden we aandacht aan teambuilding en doorzettingsvermogen tijdens de Ardennenreis en vwo-4 kiest uit een wisselend aanbod van reizen. In leerjaar 5 gaan we met zowel havo als vwo naar New York of een andere wereldbestemming (beperkte keuze). Alle buitenlandse reizen zijn studiereizen. Leerlingen werken aan opdrachten die aansluiten bij de internationaliseringscompetenties van PISA. Naast de reizen staat in de bovenbouw ook een internationaal georiënteerde stage op het programma.

Elke leerling bouwt tijdens de HIC-opleiding een eigen digitaal portfolio op dat een beeld geeft van de vaardigheden en kwaliteiten die de leerling heeft ontwikkeld en waarin de leerling eigen werk, prestaties en activiteiten presenteert. De leerling kan dit portfolio gebruiken voor aanmelding bij vervolgopleidingen of sollicitatie bij toekomstige werkgevers.
Kosten HIC
foto-interaction-design-hic

Programma van Toetsing & Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting

De leerlingen ontvangen voor 1 oktober van het nieuwe schooljaar het examenreglement en het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Er zijn vier profielen in de bovenbouw: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Elk profiel kent een verplicht gemeenschappelijk deel, een gekozen profieldeel met verplichte vakken, een keuzeprofielvak en een vrij deel. Deze informatie is terug te vinden op de keuzeformulieren voor HIC havo en HIC vwo.

Kosten Heerbeeck International College

De HIC-opleiding wordt deels bekostigd door een verplichte ouderbijdrage van € 525,= per jaar. Binnen deze bijdrage valt een vast pakket aan excursies, gastlessen en reizen. Het bedrag kan de komende jaren enigszins wijzigen door koerswisselingen of veranderingen in het prijsniveau van activiteiten. De HIC-ouderbijdrage komt bovenop de vrijwillige ouderbijdrage waarin men onder andere kan kiezen voor het huren van een leerlingenkluisje of andere faciliteiten binnen de school en bijvoorbeeld vakexcursies in de bovenbouw.
Afdelingsleiding

Afdelingsleiding

De afdeling HIC wordt geleid door twee teamleiders, mevr. R. Garretsen en mevr. N. Plasmans. De belangrijkste rol van de teamleiders is het onderwijskundig leiderschap. Zij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de HIC-teams en het onderwijskundig proces. De leerlingcoördinatoren mevr. J. Laven en dhr. M. van den Einden houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken die te maken heeft met lesroosters, cijfergeving en -rapportage, aan- en afwezigheid en verlofaanvragen. Daarnaast dragen zij zorg voor de algemene leerlingenbegeleiding. In geval van specifieke leerlingenproblematiek, zoals problemen op sociaal-emotioneel gebied of leerproblemen, verwijzen zij leerlingen door naar externe specialisten.

Het proces van loopbaanoriëntatie (en daarmee voorbereiding op de profiel- en studiekeuze) van de leerlingen binnen het HIC wordt in eerste instantie begeleid door de mentor. De mentor kan de leerling eventueel doorverwijzen naar de decaan, mw. Laurie Rademakers. Zij is het eerstvolgende aanspreekpunt voor alle begeleidingsvragen omtrent het keuzeproces van de leerling. Zij geeft in nauwe samenwerking met de mentoren het programma voor loopbaanoriëntatie vorm, dat samen met goede begeleiding door de mentor en het onderwijsprogramma binnen het HIC moet leiden tot het ontwikkelen van een goed zelfbeeld en toekomstbeeld van de leerling. Dit moet uiteindelijk leiden tot een goede keuze voor een vervolgstudie. Meer informatie over het decanaat vindt u op de pagina’s decanaat HIC havo en decanaat HIC vwo.

Tenslotte fungeert de mentor van de afzonderlijke klassen als spil. Bij hem/haar komt alle informatie bijeen die van belang is voor een goede begeleiding van de afzonderlijke leerling. Via hem/haar kunnen zaken terecht komen bij de afdelingsleiding, de decaan en de vakdocenten.
Nieuwsbrieven

HIC nieuwsbrieven

We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van zaken die spelen en activiteiten die plaatsvinden. Deze informatie vindt u in de HIC-nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn te vinden op ons intranet onder het tabblad Communicatie.

HIC pagina