havo


De havo duurt 5 jaar en als je je diploma hebt gehaald, ben je klaar voor het vwo of een hogere beroepsopleiding (hbo).


Voor het eerst naar de brugklas
Het is een grote stap om naar de middelbare school te gaan. Daarom hebben onze brugklasleerlingen een eigen brugklasgebouw.  In het laatste deel van het brugjaar laten we de brugklassers al mondjesmaat wennen aan een aantal lessen in het hoofdgebouw. In leerjaar 2 volgen ze alle lessen in het hoofdgebouw.


Eigen keuzes maken
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de regie krijgen over hun onderwijs. Bij ons is er daarom veel aandacht voor zelf kiezen, zelf doen en zelf groeien. Belangrijke vaardigheden die ze later hard nodig hebben bij hun vervolgstudie. Naast de gewone lessen, kunnen de leerlingen zich elke week inschrijven voor vakken die ze (nog) niet helemaal goed beheersen of waar ze meer over willen weten. Natuurlijk begeleiden we onze havoleerlingen bij alle keuzes die ze gaan maken.

 

Leercoach

Leercoach
Onze leerlingen staan er niet alleen voor. Iedere leerling krijgt een persoonlijke leercoach die de leerling bij alles op weg helpt. Hij of zij bespreekt een aantal keren per week de vorderingen maar ook het persoonlijk welzijn van de leerling. De leercoach is tevens het aanspreekpunt voor ouders en verzorgers. Ook krijgen de leerlingen in de brugklas hulp van leerlingen uit de hogere jaren, zogenaamde hulpmentoren.

Onderwijs op maat

 

Onderwijs op maat
Een leerling die weet wat hij/zij in de toekomst wil, is een gemotiveerde leerling met een redelijk grote kans van slagen. Welke talenten, interesses en voorkeuren heeft de leerling? Wij geven onderwijs dat zo goed mogelijk bij onze leerlingen aansluit. Daarbij gaat het om meer dan kennis alleen.

We organiseren drie keer per schooljaar een Heerbeeckweek waarin we veel  aandacht besteden aan  de talenten, vaardigheden en attitude van de leerlingen. Zo leren we op een andere manier!

Ook kunnen leerlingen bij ons uit heel veel extra vakken kiezen zoals Music& Sound Design en Beweging Sport & Management. Na schooltijd kun je ook nog kiezen voor vakken zoals, Cambridge Engels, Goethe Duits.

Onze leerlingen leren op een onderzoekende en ondernemende manier. We halen de praktijk binnen de school en bezoeken bedrijven en maatschappelijke instanties in de regio. Daarnaast organiseren we veel projecten waarbij de thema’s duurzaam leren/duurzaam leven en Brainport centraal staan.


PTA, profielwerkstuk en eindexamen
In leerjaar 4 begint het examen voor de leerlingen. In dit jaar worden voor de meeste vakken namelijk de eerste schoolexamens, Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) genoemd, afgenomen. In leerjaar 4 maken leerlingen een profielwerkstuk. Zij voeren dan bij een bedrijf of instantie met een groep een grotere opdracht uit.  Leerjaar 5 staat grotendeels in het teken van  eindexamen. Aan het einde van leerjaar 5 volgt het landelijke Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). Ook lopen leerlingen in dit jaar een stage van een week bij een bedrijf of instelling.


Havoteam
De afdeling havo wordt geleid door Koos Boer die met name verantwoordelijk is voor personele zaken en onderwijskundig beleid. Leerlingcoördinator Maaike Hanssen houdt zich voornamelijk bezig met leerlingenbegeleiding en de dagelijkse gang van zoals lesroosters, cijfergeving en rapportage, aan- en afwezigheid, verlofaanvragen leerlingengedrag. Pascal Muller is leerlingenbegeleider van leerlingen met sociaal-emotionele problemen of problemen op leergebied.

Toelating
Toelating havo 4
Leerlingen die in het bezit zijn van een diploma mavo (vmbo-t) kunnen zich aanmelden voor havo 4.