vwo

 

Op het Lyceum kun je kiezen voor vwo. Het vwo duurt 6 jaar en bestaat bij ons uit een atheneum en een gymnasium.  Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en bereidt leerlingen voor op universiteit en hoger beroepsonderwijs (hbo).

 

Voor het eerst naar de brugklas
Het is een grote stap om naar de middelbare school te gaan. Daarom hebben onze brugklasleerlingen een eigen brugklasgebouw.  In het laatste deel van het brugjaar laten we de brugklassers al mondjesmaat wennen aan een aantal lessen in het hoofdgebouw. In leerjaar 2 volgen ze alle lessen in het hoofdgebouw.

Leercoach


Leercoach
Onze leerlingen staan er niet alleen voor. Iedere leerling krijgt een persoonlijke leercoach die de leerling bij alles op weg helpt. Hij of zij bespreekt een aantal keren per week de vorderingen maar ook het persoonlijk welzijn van de leerling. De leercoach is tevens het aanspreekpunt voor ouders en verzorgers. Ook krijgen de leerlingen in de brugklas hulp van leerlingen uit de hogere jaren, zogenaamde hulpmentoren.

 

Eigen keuzes maken
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de regie krijgen over hun onderwijs. Naast het behalen van een goed kennisniveau brengen we ze  vaardigheden bij die ze later hard nodig hebben bij hun vervolgstudie. Bij ons is er daarom veel aandacht voor zelf kiezen, zelf doen en zelf groeien. Natuurlijk begeleiden we onze leerlingen bij alle keuzes die ze gaan maken.


Atheneum of gymnasium?
Er is geen niveauverschil tussen atheneum en gymnasium. Het belangrijkste  verschil is dat je op het gymnasium een paar vakken extra krijgt: klassieke Culturele Vorming (KCV) en Latijn (onder- en bovenbouw) en Grieks (alleen in onderbouw). Ook leggen we op het gymnasium meer accent op de klassieke vorming via excursies en toneel.

Onderwijs op maat
Onderwijs op maat
Een leerling die weet wat hij/zij in de toekomst wil, is een gemotiveerde leerling. Naast de opgedane kennis willen we dat een leerling uitzoekt welke talenten, interesses en voorkeuren hij heeft. Daarom geven we onderwijs dat zo goed mogelijk bij onze leerlingen aansluit. We organiseren 3 keer per schooljaar een Heerbeeckweek waarin we veel  aandacht besteden aan   de talenten, vaardigheden en attitude van de leerlingen. Zo leren we op een andere manier! Ook kunnen leerlingen bij ons uit heel veel extra vakken kiezen zoals Cambridge Engels, Spaans en Goethe Duits, Music & Sound Design en Beweging Sport & Management. De taallessen worden gegeven in de moedertaal.

Onze leerlingen leren op een onderzoekende en ondernemende manier. We sturen op autonomie, reflectie en structuur. We halen de praktijk zoveel mogelijk binnen de school en bezoeken bedrijven en maatschappelijke instanties in de regio. Ook organiseren we veel projecten waarbij de thema’s duurzaam leren/duurzaam leven en Brainport centraal staan.

 

PTA, profielwerkstuk en eindexamen
In de bovenbouw vanaf leerjaar 4 begint het examen voor de leerlingen. In dit jaar worden voor een aantal vakken namelijk de eerste schoolexamens, Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) genoemd, afgenomen. In leerjaar 5 maken de leerlingen hun profielwerkstuk en leerjaar 6 staat grotendeels in het teken van  eindexamen.

 

Afdelingsleiding
De afdeling vwo wordt geleid door teamleider Hans Barmentlo. Hij houdt zich bezig met het onderwijskundige beleid in de afdeling en de afstemming met de andere afdelingen. Ook stuurt hij de docenten aan, die lesgeven op het vwo. Leerlingcoördinator Perry D’Elfant houdt zich bezig met leerlingenbegeleiding en de dagelijkse gang van zoals lesroosters, cijfers en rapportage, aan- en afwezigheid, verlofaanvragen leerlingengedrag. Pascal Muller is leerlingenbegeleider van leerlingen met sociaal-emotionele problemen of problemen op leergebied.

Toelating
Toelating tot 5 atheneum
Leerlingen die in het bezit zijn van een havodiploma, kunnen de overstap maken naar leerjaar 5 atheneum. Leerlingen die in 5 havo aangeven de overstap te willen maken, voorzien we van een advies. Zo helpen we ze bij het maken van een goede keuze.

Indien een leerling het havodiploma heeft behaald op een andere school, nemen we altijd contact op met de school. Dit vinden we belangrijk omdat we deze leerlingen ook van een zo goed mogelijk advies willen voorzien. In principe is het havodiploma voldoende om toegelaten te worden tot atheneum 5. Wel kan het zijn dat er geen plaats meer is in atheneum 5 omdat klassen al vol zitten. De overgangsnormering vindt u hier.