mavo

Algemeen

 

Algemeen

De mavoafdeling bestaat uit de leerjaren 1 t/m 4. Het Heerbeeck College heeft een licentie om het Bèta Challenge Programma (BCP) aan te bieden op het mavo. Het doel van het BCP is om mavoleerlingen beter voor te bereiden op de toekomst in de Brainportregio. Dit kan door ze meer kennis en inzicht te geven van de beroepenwereld door:
leerlingen te laten werken aan praktijkgerichte bedrijfsopdrachten;
– bedrijfsbezoeken en gesprekken met beroepsbeoefenaren;
– vaardigheden te vergroten.

Brugklas mavo

 

Brugklas

Leerlingen in de brugklas mavo krijgen twee uur per week het vak Mavo Challenge Programma (MCP) als onderdeel van het Bèta Challenge Programma.

Het Mavo Challenge Programma (MCP) heeft de volgende doelstellingen:
– de leerling maakt kennis met een aantal beroepen uit de bètawerelden vanuit een maatschappelijke context en betrokkenheid;
– vaststellen welke vaardigheden de leerling beheerst;
– de leerling maakt kennis met een aantal beroepen uit de bètawerelden vanuit een maatschappelijke context en betrokkenheid;
– de leerling werkt aan de vaardigheden samenwerken, plannen en presenteren;
– de leerling werkt aan de ict-vaardigheden zoals het werken met Word, e-mailen, het maken van Powerpointpresentaties en mappenbeheer;
– de leerling vergroot het inzicht in zijn/haar eigen functioneren en handelen en zijn/haar invloed hierop;
– de leerling leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leerproces;
– de leerling werkt met het digitale portfolio van Peppels.

Leerjaar 2

 

Leerjaar 2

In klas twee wordt gestart met de loopbaanoriëntatie. De loopbaanoriëntatie in dit leerjaar omvat allerlei verplichte opdrachten en keuzeopdrachten die de leerlingen maken in hun Toekomstdossier. Dit gebeurt onder andere in de studielessen. De leerlingen gaan aan de slag met het ontdekken van hun eigen kwaliteiten en ideeën over de toekomst. Aan het einde van klas 2 maken leerlingen een eerste keuze in de vakken waarmee ze in klas drie verder willen gaan. Om de leerlingen zoveel mogelijk hun eigen talenten te laten ontwikkelen, is ervoor gekozen om de leerlingen veel keuzevrijheid te geven binnen de kaders van de vakkenkeuze. Het keuzeformulier voor leerjaar 2 en meer informatie over alle zaken omtrent de vakkenkeuze vindt u op de pagina decanaat mavo. Doubleren in klas twee is in principe niet toegestaan.

Leerlingen in mavo-2 krijgen één lesuur per week het vak Mavo Challenge Programma (MCP) De doelstellingen van het vak zijn hetzelfde als beschreven bij de brugklas.

In klas twee en drie wordt het rekenprogramma van de brugklas voortgezet. De leerlingen krijgen gedurende twee periodes één uur rekenen per week. In leerjaar 4 worden leerlingen via maatwerk nog eventueel bijgespijkerd.

Leerjaar 3


Leerjaar 3

In leerjaar drie begint het examen voor de leerlingen, want voor de meeste vakken worden dan de eerste schoolexamens, PTA-toetsen* genoemd, afgenomen. Ook wordt in leerjaar drie de loopbaanoriëntatie voortgezet. De loopbaanoriëntatie in leerjaar 3 omvat allerlei verplichte opdrachten en keuzeopdrachten die de leerlingen maken in hun Toekomstdossier. Één van de verplichte opdrachten binnen het Toekomstdossier is een arbeidsoriënterende stage van vijf dagen. Aan het einde van leerjaar drie kiezen de leerlingen een vakkenpakket (van ten minste zes vakken) dat past binnen een van de volgende profielen: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Landbouw. Het profielkeuzeformulier en meer informatie omtrent de loopbaanoriëntatie in leerjaar 3 vindt u op de pagina decanaat mavo.

*PTA staat voor P(rogramma) van T(oetsen) en A(fsluiting)

Leerjaar 4

 

Leerjaar 4

In klas vier staat er veel in het teken van het schoolexamen (de PTA’s) en het centraal schriftelijk eindexamen. De leerlingen ontvangen voor 1 oktober van het nieuwe schooljaar het examenreglement en het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), te vinden op het intranet.

Leerlingen in 4-mavo maken dit jaar hun profielwerkstuk. Het profielwerkstuk maakt deel uit van het schoolexamen en speelt dus in dit jaar een belangrijke rol. Leerlingen moeten een voldoende halen voor het profielwerkstuk voordat ze deel mogen nemen aan het centraal examen. Met dit werkstuk laten leerlingen zien dat zij informatie kunnen verzamelen en verwerken en taal- en vakvaardigheden beheersen. In het vierde jaar wordt ook de loopbaanoriëntatie weer voortgezet. Door breedte- en diepteoriëntatie wordt nader kennis gemaakt met het mbo. In klas vier kunnen leerlingen zogenaamde modules kiezen. Deze modules kunnen dienen voor een betere kans in het mbo, ter ondersteuning van een vak of gewoon omdat de leerling een module erg interessant vindt. De modules worden twee uur per week gevolgd gedurende het eerste half jaar. Leerlingen die een zevende vak als eindexamen hebben gekozen, hoeven geen modules te volgen. Leerlingen die overstappen van havo-3 naar mavo-4 volgen een speciale module. Leerlingen die na leerjaar vier over willen stappen naar de havo volgen na de kerstvakantie een speciale module ‘havo doorstroom’. Deze module wordt nog voortgezet als de leerlingen daadwerkelijk in havo-4 zitten.
Afdelingsleiding


Afdelingsleiding

De afdeling mavo wordt geleid door teamleiders dhr. Wim Blankers en dhr. Frank de Rooij. Zij worden daarbij terzijde gestaan door de leerlingcoördinator mevrouw Christine van Wieringen. Zij is belast met de dagelijkse gang van zaken, zoals zaken die te maken hebben met lesroosters, cijfergeving en rapportage, aan- en afwezigheid, verlofaanvragen, leerlingengedrag. Daarnaast is zij belast met de algemene leerlingenbegeleiding. Mevrouw Desiree van Eeuwijk ondersteunt de afdelingsleiding op veel terreinen. Mevrouw Saskia van Driel is leerlingbegeleider ten behoeve van leerlingen met sociaal-emotionele problemen of problemen op leergebied.

Het proces van loopbaanoriëntatie (en daarmee voorbereiding op de profiel- en studiekeuze) van de leerlingen in mavo-2, mavo-3 en mavo-4 wordt in eerste instantie begeleid door de mentor. De mentor kan de leerling eventueel doorverwijzen naar de decaan, mw. Laurie Rademakers of de doorstroomcoach mw. Simone Tekelenburg. Zij zijn het eerstvolgende aanspreekpunt voor alle begeleidingsvragen omtrent het keuzeproces van de leerling. Zij geven samen met mevrouw Alida Luteyn (coördinator HTO) en in nauwe samenwerking met de mentoren het programma voor loopbaanoriëntatie vorm, dat samen met goede begeleiding door de mentor zal leiden tot het ontwikkelen van een goed zelfbeeld en toekomstbeeld van de leerling. Dit zal uiteindelijk leiden tot een goede keuze voor een vervolgstudie. Mevrouw Luteyn is tevens coördinator van de stage in 3-mavo. Meer informatie over het decanaat vindt u hier.

Tot het mavoteam behoren verder de mentoren en een aantal vakdocenten en pleinbeheerders. Het totale team bestaat uit ruim 35 personen die de zorg hebben over ongeveer 450 leerlingen.
De mentor van de afzonderlijke klassen fungeert als spil. Bij hem/haar komt alle informatie bijeen die van belang is voor een adequate begeleiding van de afzonderlijke leerling. Via hem/haar kunnen zaken terecht komen bij de afdelingsleiding, de leerlingbegeleider, de decaan en de vakdocenten.