Kwaliteitszorg

Het Heerbeeck College monitort continu de kwaliteit van haar onderwijs. Ieder jaar wordt een VOBO kwaliteitszorgplan opgesteld met daarin acties en plannen voor het betreffende schooljaar. Het kwaliteitszorgplan omvat zowel structurele acties als activiteiten specifiek voor het betreffende schooljaar of de betreffende vestiging. Eén van de structurele activiteiten is het analyseren van de in,-door-en uitstroom gegevens (idu-gegevens) en het ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek. De informatie die we via onze uitgevoerde onderzoeken verkrijgen wordt gebruikt om bij te sturen/te verbeteren en vormt input voor het bepalen van het beleid van VOBO of de betreffende vestigingen. Ook wordt de informatie in sommige gevallen afgezet tegen regionale en landelijke benchmarks. Op die manier weten we hoe we het doen in vergelijking met andere scholen in Nederland.

 

Toezichtkaart

Van elke school voor voortgezet onderwijs is er een toezichtkaart. De toezichtkaart geeft een beeld van de kwaliteit van de school, onderbouwd met rapporten van de Onderwijsinspectie. De toezichtkaart van het Heerbeeck College vindt u hier. Op de toezichtkaart wordt bijvoorbeeld het Onderwijsresultatenmodel gepubliceerd. Het Onderwijsresultatenmodel omvat een viertal indicatoren: onderwijspositie ten opzichte van advies po, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en examencijfers. Jaarlijks wordt door de Onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd naar de vier indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs in beeld te brengen. Als we kijken naar het Onderwijsresultatenmodel van het Heerbeeck College van 2020 dan zien we dat we het beter doen dan de schoolspecifieke norm. Het onderwijsresultatenmodel vind je hier en op de website van de Onderwijsinspectie.

Naast een jaarlijkse analyse, zoals de analyse naar de onderwijsresultaten, wordt ook ongeveer eens in de vier jaar een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitszorg van het bestuur, het financieel beheer en de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen. Het laatste inspectieonderzoek van het Heerbeeck College dateert uit 2015. In dat jaar is een onderzoek uitgevoerd op de afdeling vmbo-t (mavo), havo en vwo van het Heerbeeck College. De rapporten van het inspectiebezoek zijn eveneens gepubliceerd op de toezichtkaart.

 

Kwaliteitsgegevens Heerbeeck College

Het Heerbeeck College is aangesloten bij Scholen op de kaart. Scholen op de kaart is een website waarop scholen in Nederland cijfermatige informatie publiceren. Het vormt een belangrijk en transparant verantwoordingsinstrument en is startpunt voor de dialoog met onze omgeving. Een van de kwaliteitsaspecten is de tevredenheid van ouders en leerlingen. De tevredenheid van ouders en leerlingen wordt normaliter jaarlijks middels een tevredenheidsonderzoek gemeten. De VO-raad heeft in schooljaar 2019-2020 alle vo-scholen geadviseerd om, vanwege de coronacrisis, geen tevredenheidsonderzoek uit te voeren. De resultaten zouden in de betreffende omstandigheden een onbetrouwbaar beeld kunnen geven.
De tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen en ouders over schooljaar 2020-2021 worden op dit moment uitgevoerd. Helaas zijn ook deze resultaten vanwege corona nog niet allemaal bij ons bekend. Op dit moment kunnen we de uitslagen van dit onderzoek dan ook nog niet verwerken en presenteren.