MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht inspraakorgaan. Bij ons op school telt de MR 16 leden: de helft personeel en de andere helft ouders en leerlingen (zie voor het overzicht van de leden de schoolgids). De schoolleiding legt haar voorstellen voor aan de MR voor advies of instemming. De MR toetst die voorstellen. Daarnaast kan de MR zelf, en ongevraagd, advies geven. Zo draagt de MR bij aan het beleid van de school. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden besproken, zoals financiën, schoolorganisatie en onderwijskundige zaken.

De bevoegdheden van de MR staan beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het MR-reglement is op deze wet gebaseerd. Specifieke personeelszaken worden alleen door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) besproken. Ook CAO-zaken komen hier aan bod. Specifieke ouder-/leerlingzaken worden besproken in de O/LMR.

Mocht u vragen en/of opmerkingen aan of voor de MR hebben, dan kunt u de leden persoonlijk benaderen of een mail sturen naar het MR-mailadres: mr@voboscholen.nl .