Oudervereniging

Oudervereniging

 

Op het Heerbeeck College is een oudervereniging actief. Deze oudervereniging is opgericht in 1990 en heeft als doelstelling de samenwerking tussen de ouders, schoolleiding en medewerkers te bevorderen. Bij deze samenwerking kunt u denken aan het bevorderen van de contacten tussen de verschillende deelnemers in het onderwijsproces, maar ook aan de vorming van de leerlingen binnen de school en contacten tussen school en ouders.

In de praktijk uit zich dit in de volgende taakomschrijvingen:
* het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kind en de school;
* In het algemeen overleg voeren met de school over algemeen onderwijskundige en organisatorische zaken;
* het meedenken over de aanpak van specifieke vraagstukken en eventuele problemen die binnen de bevoegdheid/ bevoegdheden van de oudervereniging vallen;
* samen met de school initiëren, organiseren en begeleiden van allerlei activiteiten ter ondersteuning van en ter bevordering van een prettig schoolklimaat.

Alle ouders die de vrijwillige bijdrage voor het lidmaatschap van de oudervereniging betalen zijn automatisch lid.
Meer informatie over deze bijdrage vindt u in hoofdstuk 8 van de schoolgids.

Binnen de oudervereniging is een bestuur actief dat bestaat uit maximaal 11 leden. Het bestuur vergadert een aantal malen per jaar. Aan deze vergaderingen nemen ook een lid van de directie en één van de medewerkers van de school deel. De samenwerking tussen het bestuur van de oudervereniging en de school wordt als zeer belangrijk geacht, om zo tot snelle beslissingen te kunnen komen. Het bestuur heeft daarnaast nauwe contacten met de klankbordouders en met de leerlingenraad, zodat zij ook op de hoogte blijft van hetgeen er onder de leerlingen leeft en welke wensen zij hebben. De verslagen van de vereniging vindt u op het intranet, de statuten kunnen op verzoek worden verstrekt.

Tijdens de vergaderingen worden behalve de eventuele ad hoc zaken ook de activiteiten besproken die door de oudervereniging door het jaar heen georganiseerd worden. In 2014 is gestart met de zogenaamde “Ouderacademie”, waarbinnen diverse activiteiten voor de ouders worden georganiseerd. Denk hierbij aan een thema-avond of een studieavond voor ouders. De oudervereniging presenteert zichzelf tijdens de open dag en kan hand- en spandiensten verlenen tijdens buitenschoolse activiteiten. Zaken als gezonde voeding in de kantine, hoe omgaan met de regelgeving rond verslavende middelen, toegenomen zorgbehoeften en veranderde eisen in de samenleving, worden eveneens door de oudervereniging besproken. Het bestuur van de oudervereniging beslist soms tot het schenken van een bepaalde financiële bijdrage ten behoeve van een activiteit of de aankleding van de school, mits dit ten goede komt aan de leerlingen. Daar waar de oudervereniging kan en mag bijdragen aan de verbeteringen in het onderwijsproces zal deze dat doen. Al met al een actieve vereniging.

Gegevens & verslagen oudervereniging

 

Gegevens & verslagen oudervereniging

Wanneer u als ouders vragen en/of opmerkingen heeft aangaande bovengenoemde zaken, kunt u altijd contact opnemen met de oudervereniging. U kunt persoonlijk een afspraak maken of iemand van de oudervereniging gewoon aanspreken. Uiteraard kunt u als ouders, na afspraak, ook een vergadering bijwonen. Het e-mailadres van de oudervereniging is: oudervereniging@heerbeeck.nl .

De gegevens en de verslagen van de oudervereniging vindt u op het intranet.

Klankbordouders

 

Klankbordouders

De school stelt contacten met de ouders zeer op prijs en wil graag horen wat de ouders bezighoudt. Klankbordouders kunnen de drempel die andere ouders misschien hebben om contact op te nemen met de school enigszins verlagen. De klankbordouders komen periodiek bijeen onder leiding van de adjunct-directeuren/of afdelingsleider van de afdeling(en). Dit overleg kan plaatsvinden in afdelingsverband maar ook op basis van jaarlagen. Meer informatie over de klankbordouders en verslagen van vergaderingen vindt u op het intranet.

Medezeggenschaps- raad

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Bij Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot functioneert een medezeggenschapsraad (MR), samengesteld uit leden van het personeel, de ouders en leerlingen. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Meer informatie over de MR vindt u in hoofdstuk 2 van de schoolgids.