Verlof / Verzuim / Leerplicht

 

De school kent een aantal duidelijke afspraken. Deze dienen ervoor om te zorgen dat iedereen de kans heeft om te kunnen leren en om zich prettig te voelen op school. Deze regels zijn onder meer vastgelegd in het leerlingenstatuut, te vinden op de pagina van de schoolgids. Ook zijn er wettelijke afspraken omtrent verblijfsduur en leerplicht. Hieronder treft u een aantal belangrijke regels en afspraken aan, alsook procedures rondom ziekmelding, leerplicht en klachtenregeling.
Ziekmelding

 

Ziekmelding

In Magister is het voor ouders mogelijk een ziekmelding door te geven zonder de school te bellen. Dit levert voor u het voordeel op dat u uw zoon of dochter kunnen ziekmelden zonder in een wachtrij te komen. Ook kan een ziekmelding doorgegeven worden op momenten dat de school
gesloten is. Het voordeel voor de school is, mits op tijd doorgegeven, dat de ziekmelding direct in Magister zichtbaar is. De docent van het eerste lesuur ziet direct dat een leerling ziek is. Ook de mentor en/of andere functionarissen die hiertoe rechten hebben kunnen direct zien dat een leerling ziekgemeld is.
Als uw kind ziek is, kunt u een ziekmelding doen via Magister Web of de Magister App, via de knop ‘Melden’ op het scherm ‘Afwezigheid’. Hierbij geeft u aan of het gaat om een ziekmelding voor vandaag of morgen, vult eventueel een opmerking in en drukt op Akkoord. Dit wijst zichzelf, maar voor de volledigheid kunt u via deze link een handleiding vinden.
Overigens blijft het mogelijk een ziekmelding telefonisch door te geven. Graag de ziekmelding bij voorkeur doorgeven vóór 8.15 uur via telefoonnummer 0499-336233.
Verzuim/Verlof

 

Verzuim / Verlof

Wij vragen u om afspraken met bijvoorbeeld huisarts, specialist, tandarts en orthodontist bij voorkeur buiten de lesuren te maken. Als een leerling toch hiervoor lessen moet verzuimen, dan moet u dit vooraf schriftelijk of telefonisch melden bij de school. Indien u dit schriftelijk wilt doen, kunt u hiervoor het formulier verzoek voor kort verlof downloaden (let op: dit formulier mag niet voor andere verlofaanvragen gebruikt worden).
Ongeoorloofd verzuim

  

Ongeoorloofd verzuim

Het Heerbeeck College heeft een verzuimadministratie. Indien een leerling ongeoorloofd afwezig is volgt een sanctie. Bovendien wordt het verzuim gemeld bij de ambtenaar leerplicht van de gemeente Best. Onafhankelijk van de school kan de ambtenaar leerplicht sancties treffen indien het verzuim daartoe aanleiding geeft. Indien de afwezigheid van een leerling niet vooraf is gemeld bij een proefwerk, verliest deze het recht op het maken van het proefwerk. De afdelingsleiding kan dit proefwerk beoordelen met het cijfer 1. Bij het missen van een PTA-toets treedt het examenreglement (te vinden op de pagina van de schoolgids) in werking.
Medicijnverstrekking

 

Medicijnverstrekking

Vanaf 1 augustus 2015 is op het Heerbeeck College het protocol medicijnverstrekking van toepassing. In dit protocol wordt ingegaan op verantwoordelijkheden, hoe er gehandeld wordt als een leerling ziek wordt, het verstrekken van medicijnen in noodsituaties en medisch handelen.
Te laat komen


Te laat komen

Indien een leerling te laat komt zonder dat daar een geldige reden voor is, dan meldt hij of zij zich de volgende schooldag om 7.45 uur bij de conciërges. Leerlingen die meer dan 25 minuten te laat zijn in een les, worden beschouwd als afwezig tijdens de les. Indien een leerling echter veelvuldig te laat komt, wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente Best ingeschakeld.
Leerplicht

 

Leerplicht

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk en kunt u verlof aanvragen:
1) Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen;
2) Op vakantie onder schooltijd;
3) Verlof in geval van ‘andere, gewichtige omstandigheden’.

Meer informatie over deze uitzonderingen vindt u in hoofdstuk 7 van de schoolgids, voor het aanvragen van bijzonder verlof kunt u gebruik maken van het formulier bijzonder verlof.
Ongeoorloofd luxe verzuim


Ongeoorloofd luxe verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de (plaatsvervangend) directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd luxeverzuim. De (plaatsvervangend) directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Wanneer wordt de leerplichtambtenaar nog meer ingeschakeld?
• bij 9 uur ongeoorloofd verzuim (zowel te laat komen als spijbelen, bij elkaar opgeteld);
• als er sprake is van ziekteverzuim dat niet-gediagnosticeerd is
• bij gedragsproblemen;
• schorsing en/of verwijdering van de leerlingen en bij  dreigend schoolverlaten.
Leerplichtambtenaren

 

Leerplichtambtenaren

Indien u nog vragen heeft over het onderwerp ‘extra verlof’ of andere onderwerpen over de leerplicht, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Best | telefoon: 0499 – 360911